Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 8. a 9. října 2021.

Nejste rozhodnuti koho volit? Můžete vyzkoušet Volební kalkulačku nebo si nastudovat volební programy stran a kandidátů.

Chci volit v místě svého trvalého bydliště

Nic vám nebrání v cestě. Dostavte se s platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky) v den voleb do volební místnosti ve vašem volebním obvodu (dle trvalého bydliště).

Chci volit v kterémkoliv volebním obvodě v ČR - pak potřebujete voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Pokud chcete volit mimo své trvalé bydliště, potřebujete tzv. voličský průkaz. O voličský průkaz můžete zažádat na svém obecním úřadu podle místa trvalého bydliště, a to buď:

 • osobně – dostavte se přímo na úřad s platným dokladem totožnosti nejpozději 6. října 2021 do 16:00,
 • písemně – žádost musíte úřadu doručit do 1. října 2021 pomocí vaší datové schránky nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (poštou apod.).

Voličský průkaz úřad vydá nejdříve 23. září 2021. Předá jej osobně vám nebo tomu, kdo má vaši plnou moc s ověřeným podpisem, nebo vám jej zašle. Voličský průkaz si můžete nechat na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde jste se rozhodl/a hlasovat (a zde si ho "vyzvednout" až v den voleb).

Pozor! Pokud jste řádně požádali o voličský průkaz a rozhodnete se hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musíte voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Občanka/pas nestačí. Jinak nebudete moci hlasovat.

Vytvořit písemnou žádost o voličský průkaz
(v Safari nemusí být žádost čitelná. Zkuste Chrome)

Chci volit, ale jsem v karanténě, izolaci či v nemocnici

Tuto situaci řeší nově schválený zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. Zatím není ve sbírce zákonů, proto odkazujeme na schválené změní, které podepsal prezident.

POZOR: zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

Zákon je určen pro osoby, jimž krajská hygienická stanice nebo lékař nařídil karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19. Je určen také voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Jsem v karanténě nebo mám COVID-19, jak mohu hlasovat?

Tento způsob hlasování můžete využít pouze tehdy, pokud jste v seznamu osob v karanténě/izolaci nařízené krajskou hygienickou službou nebo v seznamu ČSSZ evidované jako v karanténě (nejspíše dle neschopenky) nebo máte potvrzení o karanténě od KHS či lékaře.

Pro vás se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

 • hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Zde můžete hlasovat pouze ve středu 6. října od 8 do 17 hodin..
  Umístění drive-in stanovišť ještě nebylo zveřejněno, dá se očekávat, že bude podobný jako při loňských krajských volbách, kde do přehledného seznamu je sestavil Štěpán Ryšaný z programydovoleb.cz.
 • v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka 7. října od 8 hodin do pátku 8. října do 18 hodin.
 • do zvláštní přenosné volební schránky - pokud jste v nařízené karanténě či izolaci a nemůžete využít drive-in hlasování, můžete do čtvrtka 7. října do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádáte o příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za vámi domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku 8. října od 8 hodin do soboty 9. října do 14 hodin.

Při hlasování se musíte prokázat platným občanským průkazem, a pokud jste požádali o voličský průkaz, tak i tím.

Vytvořit písemnou žádost o voličský průkaz
(v Safari nemusí být žádost čitelná. Zkuste Chrome)

Chci volit v zahraničí

V zahraničí můžete hlasovat na zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo na základě voličského průkazu

Hlasování na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

Ze zahraničí může občan, který žije dlouhodobě mimo ČR, zastupitelský úřad požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů a následně se na něj obrátit s žádostí o vydání voličského průkazu.

Pokud nejste ve zvláštním seznamu voličů

Žádost o zápis podat musíte na svém zastupitelském úřadě a to buď:

Písemnou žádost o zápis musíte doložit originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu se považuje úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu.

Pro žádost není předepsaný formulář. Na žádosti se nevyžaduje ověřený podpis voliče.

POZOR! Žádost musíte doručit nebo předat zastupitelskému úřadu nejpozději 29. srpna 2021.

Pokud jste ve zvláštním seznamu voličů a máte trvalý pobyt na území České republiky, jste vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu jste přihlášen/a k trvalému pobytu. Pokud byste chtěl/a volit v budoucnu opět na území České republiky, musíte požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.


 • Hlasování na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem – Pokud jste zapsaný/á do zvláštního seznamu voličů a nebudete se vyskytovat v době voleb v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, můžete zastupitelský úřad požádat o vydání voličského průkazu, na který jste oprávněn/a hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
 • Hlasování na základě voličského průkazu – voličský průkaz musíte získat na svém zastupitelském úřadu anebo v místě trvalého bydliště.

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí.

Pokud budete hlasovat ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, obdržíte hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Kdy jsou v zahraničí otevřeny volební místnosti?

 • čtvrtek 7. října od 14:00 do 21:00 a v pátek 8. října od 14:00 do 21:00 místního času - pro místa, kde nastává shodně označený hodinový čas o více jak 2 hodiny později ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky (týká se ZÚ Los Angeles, Bogota, Lima, Mexiko, Chicago, Havana, New York, Ottawa, Santiago de Chile, Toronto, Washington, Brasília, Buenos Aires, Sao Paulo),
 • pátek 8. října od 12:00 do 22:00 a v sobotu 9. října od 8:00 do 12:00 místního času - pro místa, kde nastává shodně označený hodinový čas o nejvýše jak 2 hodiny později ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky (týká se ZÚ Akkra, Bamako, Ménaka, Rabat, Abuja, Alžír, Dublin, Lisabon, Londýn, Manchester, Tunis, Dakar),
 • pátek 8. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 9. října od 8:00 do 14:00 místního času - pro ostatní místa

Vytvořit písemnou žádost o voličský průkaz

(v Safari nemusí být žádost čitelná. Zkuste Chrome)

I want to vote for Czech candidates

You are eligible if you were registered with temporary or permanent residence in the Czech Republic at least 45 days before the election and were on the European Parliament electoral roll.

 • If you have already voted in a previous EP election and were registered on the EP electoral roll, you may vote in the election again.
 • If you are already on the municipal electoral roll, you may apply to have your details transferred to the EP electoral roll no later than 40 days before the election (i.e. before 16:00 on 14th April 2019). The application must be made in person.
 • If you have not yet voted in the EP election, you must apply at the local authority to register on the electoral roll no later than 40 days before the election (i.e. before 16:00 on 14th April 2019). The application must be made in person.

I want to vote where I have permanent residence in CZ

If you meet the above criteria, nothing stands in your way. Take your valid ID on election day to your polling place (according to your permanent address).

I want to vote somewhere else in CZ

If you want to vote somewhere other than your permanent address, you will need a voter card. You can apply for a voter card at your municipal office, either:

 • in person – directly at the office with valid ID no later than 22 May 2019,
 • in writing – through your data box or by post with a certified signature. Your application must arrive by 17 May 2019 at 16:00.

Create a written application for voter card

I want to vote for candidates from another EU country

Voting takes place in the territory of the EU Member State and follows the rules of the EU Member State.

Soukromí

Vámi vyplněné osobní údaje nikomu neodesíláme, ani je dále nezpracováváme. Nemusíte se ničeho bát – celá žádost vzniká pouze na vašem počítači. Pokud chcete mít 100% jistotu, můžete se při vytváření žádosti odpojit od internetu nebo si stáhněte a vyplňte šablonu žádosti ručně sami.

Pokud se můžete na váš obecní úřad dostavit osobně, nepotřebujete předem žádnou písemnou žádost vytvářet. Stačí, pokud se dostavíte na úřad s platným dokladem totožnosti.

Moje identita

Moje adresa trvalého pobytu

Můj obecní úřad

Nelekněte se, PSČ adresy vašeho obecního úřadu se může lišit od PSČ adresy vašeho trvalého bydliště.

Doručení

Voličský průkaz po vyhotovení:
V případě, že chcete doručit průkaz mimo Českou republiku, raději se u vašeho úřadu ujistěte, zda vám průkaz dokážou včas doručit.
Důležité upozornění: Obecní úřad nebo zastupitelský úřad může voličský průkaz vydat nejdříve 15 dnů před prvním dnem konání voleb.
Vytvořit žádost

Privacy

We will not send your details to anyone, nor do we process them.
No need to worry - the whole application is made only on your own computer.
If you want to be 100% sure, disconnect from the internet while you complete the application
or download the application and complete it manually.

My identity

My permanent address

My municipal office

Don’t worry, the office’s postcode may be different from yours.

Delivery

When completed, the voter card will be:
In case you want to deliver a card outside the Czech Republic, please make sure that the card is delivered in time to the appropriate authority.
Important warning: the voter card can be issued (and therefore received) 15 days before the first election day at the earliest.
Create application

1. Zkontrolujte žádost

Prosíme, zkontrolujte si údaje v náhledu vygenerované žádosti.

V případě, že se vám náhled nezobrazuje, proveďte kontrolu po jejím stažení.

Pokud jsou všechny údaje v pořádku, žádost si stáhněte do vašeho zařízení a pročtěte si následující sekci s informacemi o možnostech jejího způsobu doručení.

Pokud není některá z vyplněných informací správná, nic se neděje. Údaje můžete snadno změnit.

Změnit
údaje

2. Doručte žádost na váš úřad

Pomocí datové schránky

Pokud máte datovou schránku, stačí odeslat vytvořenou žádost jako přílohu ve formátu PDF do datové schránky vašeho obecního úřadu:

{{userData.municipality.databox}}

Žádost nemusí být podepsaná (nebo opatřena elektronickým podpisem) a tím pádem nemusíte podpis ani ověřovat – vaše identita je ověřena přihlášením do datové schránky.

Žádost odešlete nejpozději do 1. 10. 2021.

Poštou

Vytvořenou žádost vytiskněte, opatřete ji úředně ověřeným podpisem (na libovolném obecním úřadu, u notáře apod.) a odešlete na adresu vašeho úřadu.

{{userData.municipality.name || ''}}
{{userData.municipality.addressLine1 || ''}}
{{userData.municipality.postalCode || '' +' '}} {{userData.municipality.city || ''}}

Žádost musí být doručena (doručena, nikoliv odeslána) do 1. 10. 2021.

Osobně

Dostavte se na váš obecní úřad s platným dokladem totožnosti.

{{userData.municipality.name || ''}}
{{userData.municipality.addressLine1 || '' }}
{{userData.municipality.postalCode || '' +' '}} {{userData.municipality.city || '' }}

Na úřad můžete přijít podat žádost nejpozději 1. 10. 2021 do 16:00 hodin. Raději si ale předem zkontrolujte úřední hodiny!

3. Přejeme dobrou volbu!

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se dostavte s vaším volebním průkazem a platným průkazem totožnosti 8. 10. 2021 či 9. 10. 2021 do libovolného volebního okrsku.

Upozornění: pokud máte vystaven volební průkaz a chcete volit ve volební místnosti vašeho volebního okrsku, musíte mít volební průkaz také sebou. Bez něj vám volba nebude umožněna!

1. Review the application

Please check the details generated by the application.

If you don’t see a preview of your application, don’t worry. You can review your application directly from your computer.

If your details are correct, download the application to your computer or mobile device and continue to select the delivery of your voting card in the next section.

If some details are incorrect, nothing happens. You can easily change the details.

Change
details

2. Deliver the application to your office

Via data box

If you have a data box, it’s enough to send your completed application as a PDF attachment to the address of the appropriate office:

{{userData.municipality.databox || ''}}

Your application does not need to be signed so you do not need to sign or verify your signature - your identity is verified by logging in to your data box.

Send your application no later than 16:00 on 17th May 2019.

Via post

Print your completed application and send it with a verified signature to the address of your office:

{{userData.municipality.name || ''}}
{{userData.municipality.addressLine1 || ''}}
{{(userData.municipality.postalCode || '') +' '}} {{userData.municipality.city || ''}}

Your application must be delivered (received, not only sent) by 16:00 on 17th May 2019.

In person

If you can go to your office personally, you don’t need to make an appointment. You only need to go to the appropriate office with your proof of identity (I.D. card or passport).

{{userData.municipality.name || ''}}
{{userData.municipality.addressLine1 || ''}}
{{(userData.municipality.postalCode || '') +' '}} {{userData.municipality.city || ''}}

You can go to the office no later than 16:00 on 22nd May 2019.

3. We wish you good voting!

Come on 24th (14:00 - 22:00) or 25th (14:00 - 22:00) May 2019 with your voting card and proof of identity to any polling station in CZ.

Meanwhile, you can spread the word of the possibility to apply for your voting card to your family, friends, colleagues etc.

Číslo voličského průkazu:

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
pro hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konaných ve dnech 8. a 9. října 2021.

Podle ustanovení § 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), § 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do EP), žádám Obecní úřad  {{userData.municipality.name +', '}} {{userData.municipality.addressLine1 +', '}} {{userData.municipality.postalCode +' '}} {{userData.municipality.city +' '}} ……………………………………………………………………………… o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. a 9. října 2021, neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů jsem zapsán(a).

Jméno a příjmení žadatele (voliče): {{userData.fullName}}
Datum narození: {{userData.birthdate | dateCZ}}
Trvalý pobyt: {{userData.addressLine1 || ''}}, {{(userData.postalCode || '') +' '}}{{userData.city || ''}}
Telefonní kontakt: {{userData.phone}}

K tomu sděluji, že voličský průkaz:{{userData.deliveryAddress.name +', '}} {{userData.deliveryAddress.line0 +', '}} {{userData.deliveryAddress.line1 +', '}} {{userData.deliveryAddress.postalCode +' '}} {{userData.deliveryAddress.locality +', '}} {{userData.deliveryAddress.country}}

………………………………………
podpis voliče - žadatele

VOLIČSKÝ PRŮKAZ PŘEVZAL VOLIČ OSOBNĚ DNE: ……………………………..