Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022

Volby do zastupitelstev obcí a jedné třetiny Senátu (I. kolo) 2022 se uskuteční 23. a 24. září 2022.

Nejste rozhodnuti koho volit? Můžete si nastudovat volební programy stran a kandidátů.

Volby do zastupitelstev obcí a měst ČR a jedné třetiny Senátu (I. kolo) se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022. Hlasovací lístky s kandidáty do zastupitelstev obcí i hlasovací lístky s kandidáty do Senátu (pouze ve volebních obvodech, kde se doplňující volby konají) obdrží voliči nejpozději 3 dny před dnem voleb (20. září 2022). II. kolo voleb do Senátu se bude konat 30. září 2022 a 1. října 2022. Hlasovací lístky pro druhé kolo budou voličům poskytnuty až ve volební místnosti.

Volební místnosti budou ve dnech prvního i druhého kola voleb pro voliče v ČR otevřeny:
V pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Chci volit v místě svého trvalého bydliště

Nic vám nebrání v cestě. Dostavte se s platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky) v den voleb do volební místnosti ve vašem volebním obvodu (dle trvalého bydliště).

Pokud nemůžete jít (závažné, zejména zdravotní důvody), požádejte svůj obecní úřad (v den voleb svoji okrskovou volební komisi) o možnost volby mimo volební místnost. Volební komise vyšle své členy s přenosnou volební schránkou (volební urnou).

Chci volit v jiném volebním obvodě (pouze v případě voleb do Senátu) - potřebuji voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakékoliv obci ve svém volebním obvodu. Žádost o průkaz i vyzvednutí průkazu si naplánujte včas! Berte v potaz nejen vlastní možnosti, ale i pracovní dobu příslušných úřadů.

Pokud chcete volit mimo své trvalé bydliště, potřebujete tzv. voličský průkaz. O voličský průkaz můžete zažádat pouze sám za sebe (= ne jako zástupce žadatele) na svém obecním úřadu podle místa trvalého bydliště, a to buď:

  • osobně – dostavte se přímo na úřad s platným dokladem totožnosti nejpozději do 21. září 2022 do 16.00 hodin,
  • písemně – žádost musíte úřadu doručit do do 16. září 2022 pomocí vaší datové schránky nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (poštou apod.).

Voličský průkaz úřad vydá nejdříve 15 dní před volbami a to bude 8. září 2022. Předá jej osobně vám nebo tomu, kdo má vaši plnou moc s ověřeným podpisem, nebo vám jej zašle. Voličský průkaz si můžete nechat na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde jste se rozhodl/a hlasovat (a zde si ho "vyzvednout" až v den voleb).

O voličský průkaz před druhým kolem voleb do Senátu, které se bude konat 30. září a 1. října 2022, lze pouze osobně a úřad může vydávat voličské průkazy do 28. září 2022 do 16.00 hodin.

Pozor! Pokud jste řádně požádali o voličský průkaz a rozhodnete se hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musíte voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Občanka/pas nestačí. Jinak nebudete moci hlasovat.

Vytvořit písemnou žádost o voličský průkaz
(v Safari nemusí být žádost čitelná. Zkuste Chrome)

Chci volit v jiném volebním okrsku

U volby do zastupitelstva nelze využít jiné možnosti, než hlasování v místě bydliště. O voličský průkaz při tomto hlasování nežádejte.

V případě volby do Senátu lze využít volby v jiném místě než v místě bydliště pomocí voličského průkazu.

V ČR - O voličský průkaz může volič žádat u obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě svého trvalého pobytu.

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakékoliv obci ve svém volebním obvodu, kde se volby do Senátu konají. Žádost o průkaz i vyzvednutí průkazu si naplánujte včas! Berte v potaz nejen vlastní možnosti, ale i pracovní dobu příslušných úřadů.

Pokud chcete volit mimo své trvalé bydliště, potřebujete tzv. voličský průkaz. O voličský průkaz můžete zažádat pouze sám za sebe (= ne jako zástupce žadatele) na svém obecním úřadu podle místa trvalého bydliště, a to buď:

  • osobně – dostavte se přímo na úřad s platným dokladem totožnosti nejpozději do 21. září 2022 do 16.00 hodin,
  • písemně – žádost musíte úřadu doručit do do 16. září 2022 pomocí vaší datové schránky nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (poštou apod.).

Voličský průkaz úřad vydá nejdříve 15 dní před volbami a to bude 8. září 2022. Předá jej osobně vám nebo tomu, kdo má vaši plnou moc s ověřeným podpisem, nebo vám jej zašle.

O voličský průkaz před druhým kolem voleb do Senátu, které se bude konat 30. září a 1. října 2022, lze pouze osobně a úřad může vydávat voličské průkazy do 28. září 2022 do 16.00 hodin.

Pozor! Pokud jste řádně požádali o voličský průkaz a rozhodnete se nakonec hlasovat ve svém volebním okrsku, musíte voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Občanka/pas nestačí. Jinak nebudete moci hlasovat.

V ČR (ve zdravotnickém zařízení) - Lze volit pouze jsou-li splněny následující podmínky:

  • Zdravotnické zařízení se nachází ve volebním obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny, a volič je zároveň v tomto volebním obvodu přihlášen k trvalému pobytu.
  • Volič se nechá zapsat do zvláštního seznamu voličů (zajišťuje zdrav. zařízení předáním seznamu na příslušný úřad nejpozději do 16. září 2022), nebo v termínu voleb využije svůj voličský průkaz, kdy přenosné volební schránky předáním svého voličského průkazu.

V zahraničí - Ve volbách do Senátu není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Občané ČR žijící v zahraničí, kteří se chtějí voleb účastnit, se musí ve dnech voleb dostavit na území ČR.

  • Pokud je volič zapsán na zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, může si tam zažádat o voličský průkaz a na něj pak hlasovat v kterémkoliv volebním obvodu a kterékoliv volební místnosti na území ČR, kde se volby konají.
  • Pokud nemá volič trvalý pobyt na území ČR a není zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemůže volit. Lze ale požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů, nejpozději však 40 dnů před konáním voleb do 16.00 (tedy nejpozději do 14. srpna 2022).

Vytvořit písemnou žádost o voličský průkaz

(v Safari nemusí být žádost čitelná. Zkuste Chrome)

Soukromí

Vámi vyplněné osobní údaje nikomu neodesíláme, ani je dále nezpracováváme. Nemusíte se ničeho bát – celá žádost vzniká pouze na vašem počítači. Pokud chcete mít 100% jistotu, můžete se při vytváření žádosti odpojit od internetu nebo si stáhněte a vyplňte šablonu žádosti ručně sami.

Pokud se můžete na váš obecní úřad dostavit osobně, nepotřebujete předem žádnou písemnou žádost vytvářet. Stačí, pokud se dostavíte na úřad s platným dokladem totožnosti.

Moje identita

Moje adresa trvalého pobytu

Můj obecní úřad

Nelekněte se, PSČ adresy vašeho obecního úřadu se může lišit od PSČ adresy vašeho trvalého bydliště.

Doručení

Voličský průkaz po vyhotovení:
V případě, že chcete doručit průkaz mimo Českou republiku, raději se u vašeho úřadu ujistěte, zda vám průkaz dokážou včas doručit.
Důležité upozornění: Obecní úřad nebo zastupitelský úřad může voličský průkaz vydat nejdříve 15 dnů před prvním dnem konání voleb.
Vytvořit žádost

Privacy

We will not send your details to anyone, nor do we process them.
No need to worry - the whole application is made only on your own computer.
If you want to be 100% sure, disconnect from the internet while you complete the application
or download the application and complete it manually.

My identity

My permanent address

My municipal office

Don’t worry, the office’s postcode may be different from yours.

Delivery

When completed, the voter card will be:
In case you want to deliver a card outside the Czech Republic, please make sure that the card is delivered in time to the appropriate authority.
Important warning: the voter card can be issued (and therefore received) 15 days before the first election day at the earliest.
Create application

1. Zkontrolujte žádost

Prosíme, zkontrolujte si údaje v náhledu vygenerované žádosti.

V případě, že se vám náhled nezobrazuje, proveďte kontrolu po jejím stažení.

Pokud jsou všechny údaje v pořádku, žádost si stáhněte do vašeho zařízení a pročtěte si následující sekci s informacemi o možnostech jejího způsobu doručení.

Pokud není některá z vyplněných informací správná, nic se neděje. Údaje můžete snadno změnit.

Změnit
údaje

2. Doručte žádost na váš úřad

Pomocí datové schránky

Pokud máte datovou schránku, stačí odeslat vytvořenou žádost jako přílohu ve formátu PDF do datové schránky vašeho obecního úřadu:

{{userData.municipality.databox}}

Žádost nemusí být podepsaná (nebo opatřena elektronickým podpisem) a tím pádem nemusíte podpis ani ověřovat – vaše identita je ověřena přihlášením do datové schránky.

Žádost odešlete nejpozději do 16. září 2022.

Poštou

Vytvořenou žádost vytiskněte, opatřete ji úředně ověřeným podpisem (na libovolném obecním úřadu, u notáře apod.) a odešlete na adresu vašeho úřadu.

{{userData.municipality.name || ''}}
{{userData.municipality.addressLine1 || ''}}
{{userData.municipality.postalCode || '' +' '}} {{userData.municipality.city || ''}}

Žádost musí být doručena (doručena, nikoliv odeslána) do 16. září 2022.

Osobně

Dostavte se na váš obecní úřad s platným dokladem totožnosti.

{{userData.municipality.name || ''}}
{{userData.municipality.addressLine1 || '' }}
{{userData.municipality.postalCode || '' +' '}} {{userData.municipality.city || '' }}

Na úřad můžete přijít podat žádost nejpozději 21. září 2022 do 16.00 hodin. Raději si ale předem zkontrolujte úřední hodiny!

3. Přejeme dobrou volbu!

Pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR se dostavte s vaším volebním průkazem a platným průkazem totožnosti 23. 9. 2022 či 24. 9. 2022 do libovolného volebního okrsku.

Upozornění: pokud máte vystaven volební průkaz a chcete volit ve volební místnosti vašeho volebního okrsku, musíte mít volební průkaz také sebou. Bez něj vám volba nebude umožněna!

1. Review the application

Please check the details generated by the application.

If you don’t see a preview of your application, don’t worry. You can review your application directly from your computer.

If your details are correct, download the application to your computer or mobile device and continue to select the delivery of your voting card in the next section.

If some details are incorrect, nothing happens. You can easily change the details.

Change
details

2. Deliver the application to your office

Via data box

If you have a data box, it’s enough to send your completed application as a PDF attachment to the address of the appropriate office:

{{userData.municipality.databox || ''}}

Your application does not need to be signed so you do not need to sign or verify your signature - your identity is verified by logging in to your data box.

Send your application no later than 16:00 on 17th May 2019.

Via post

Print your completed application and send it with a verified signature to the address of your office:

{{userData.municipality.name || ''}}
{{userData.municipality.addressLine1 || ''}}
{{(userData.municipality.postalCode || '') +' '}} {{userData.municipality.city || ''}}

Your application must be delivered (received, not only sent) by 16:00 on 17th May 2019.

In person

If you can go to your office personally, you don’t need to make an appointment. You only need to go to the appropriate office with your proof of identity (I.D. card or passport).

{{userData.municipality.name || ''}}
{{userData.municipality.addressLine1 || ''}}
{{(userData.municipality.postalCode || '') +' '}} {{userData.municipality.city || ''}}

You can go to the office no later than 16:00 on 22nd May 2019.

3. We wish you good voting!

Come on 24th (14:00 - 22:00) or 25th (14:00 - 22:00) May 2019 with your voting card and proof of identity to any polling station in CZ.

Meanwhile, you can spread the word of the possibility to apply for your voting card to your family, friends, colleagues etc.

Číslo voličského průkazu:

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
pro hlasování ve volbách do Senátu ČR
konaných ve dnech 23. a 24. září 2022.

Podle ustanovení § 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),§ 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do EP), žádám  {{userData.municipality.name +', '}} {{userData.municipality.addressLine1 +', '}} {{userData.municipality.postalCode +' '}} {{userData.municipality.city +' '}} ……………………………………………………………………………… o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do Senátu ČR konaných ve dnech 23. a 24. září 2022, neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů jsem zapsán(a).

Jméno a příjmení žadatele (voliče): {{userData.fullName}}
Datum narození: {{userData.birthdate | dateCZ}}
Trvalý pobyt: {{userData.addressLine1 || ''}}, {{(userData.postalCode || '') +' '}}{{userData.city || ''}}
Telefonní kontakt: {{userData.phone}}

K tomu sděluji, že voličský průkaz:{{userData.deliveryAddress.name +', '}} {{userData.deliveryAddress.line0 +', '}} {{userData.deliveryAddress.line1 +', '}} {{userData.deliveryAddress.postalCode +' '}} {{userData.deliveryAddress.locality +', '}} {{userData.deliveryAddress.country}}

………………………………………
podpis voliče - žadatele

VOLIČSKÝ PRŮKAZ PŘEVZAL VOLIČ OSOBNĚ DNE: ……………………………..